Ideell organisation för långsiktig utveckling

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

Förbundets operativa arbete samordnas av en styrelse som består av nio personer, med representation från hela landet. Alla i styrelsen är verksamma utbildningsanordnare från både den privata och offentliga sidan. Styrelsens uppdrag formuleras utifrån medlemmarnas behov och önskemål som kommuniceras på nationella medlemsmöten, i regionala nätverk och genom förbundets hemsida. Förbundet är även remissinstans för ett antal relevanta remisser som handläggs av styrelsen.

Arbetsutskott

För att bli effektiva i sitt arbete är styrelsen indelad i sju arbetsutskott som har huvudansvaret för sina respektive frågor.

Organisationsutskottet arbetar i huvudsak med förbundets interna struktur och utveckling. Arbetsutskottet för Marknad och kommunikation arbetar med förbundets kommunikation med medlemmar. Utskottet för Yh-forum arbetar med planeringen och samordningen av de två, årliga Yh-forum som genomförs i förbundets regi. Ekonomiutskottet ansvarar för förbundets ekonomiska planering och uppföljning och utskottet för Internationella frågor följer bla arbetet med Eqf. Medlemsutskottet följer upp medlemsregistret och välkomnar nya medlemmar medan utskottet för Kontakt med politiker och myndighet ansvarar för opinionsbildning hos beslutsfattare och politiker samt kontakten med myndigheter och departement vid olika problem- och frågeställningar.

Styrelsen har möte en gång i månaden, då rapport från arbetsutskotten avläggs och den gemensamma arbetsgången och strategin beslutas. På styrelsemötena rapporteras och diskuteras även om de regionala aktiviteter som sker och medlemsfrågor som har kommit in.

STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet.

 Fastställda stadgar – Yrkeshögskoleförbundet