11 miljarder kronor till åtgärder för jobb och omställning

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 omfattande satsningar för jobb och omställning i spåren av coronapandemin. I dag kan regeringen presentera förslag om sammanlagt 11 miljarder kronor nästa år till åtgärder för ekonomisk trygghet, stärkt kompetens och förbättrade jobbchanser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Arbetslöshet är inte bara ett problem för den som blir av med jobbet utan är något som angår oss alla. Tillåter vi arbetslösheten att bita sig fast riskerar vi både ökad långtidsarbetslöshet med socialt utanförskap och en försvagning av vår gemensamma välfärd. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför omfattande åtgärder för att den som blir arbetslös ska få möjlighet till utbildning, omställning och vid behov få stöd att hitta ett nytt arbete. Regeringen har tidigare presenterat kommande förslag i budgetpropositionen för 2021 för jobb och omställning. I dag kan regeringen presentera ytterligare förslag omfattande 11 miljarder kronor under nästa år för ekonomisk trygghet, stärkt kompetens och förbättrade jobbchanser.
Förstärkningar av a-kassan förlängs tillfälligt
Utbrottet av det nya coronaviruset har inneburit att både arbetstagare och egenföretagare har förlorat sina anställningar eller uppdrag och därmed är i behov av arbetslöshetsersättning. Under våren 2020 genomfördes en rad tillfälliga åtgärder som syftade till att fler skulle få rätt till arbetslöshetsersättning och ersättningsnivåerna höjdes tillfälligt under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medel tillförs för en tillfällig förlängning till och med 2022 av de höjda ersättningsnivåerna och det sänkta arbetsvillkoret. Därefter ska arbetslöshetsförsäkringen reformeras. Tillskottet som föreslås uppgår till närmare 6 miljarder kronor 2021.
Arbetsförmedlingen förstärks
Regeringen föreslår att Arbetsförmedlingen tillförs 250 miljoner kronor under 2021 för att säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet och 740 miljoner kronor för att hantera ett ökat antal arbetslösa. Sammantaget förstärks förvaltningsanslaget med ca 1 miljard kronor 2021.
Ökade insatser för arbetssökande och permitterade
Regeringen föreslår att 772 miljoner tillförs 2021 för att öka tillgången till arbetsmarknadsutbildningar i syfte att möta efterfrågan inom bristyrken och stärka kunskaperna hos arbetssökande genom kortare yrkesinriktade utbildningar. De tillförda medlen motsvarar i genomsnitt ca 4 000 fler deltagare per månad 2021. Regeringen föreslår att 500 miljoner kronor tillförs till introduktionsjobb och extratjänster för att skapa fler arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Förslaget beräknas innebära i genomsnitt ca 2 400 fler anställningsstöd per månad 2021. Regeringen föreslår även att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för 60 procent av kostnaderna, upp till ett högsta belopp per arbetstagare, för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid.
Ökade möjligheter till yrkesutbildning
Regeringen föreslår att satsningen på yrkesvux utökas med 1 miljard kronor 2021 för att möta de stora behoven av gymnasialt yrkesutbildade såsom undersköterskor, elektriker och yrkesförare. Till det kommer ett tillskott för studiemedel på 444 miljoner kronor. Med denna satsning kommer kommunerna att kunna erbjuda sammanlagt 63 500 statligt finansierade helårsplatser under 2021 enligt det regelverk som börjar gälla den 1 jan 2021 där staten finansierar sju platser av tio och kommunerna tre. Regeringen föreslår att 72 miljoner kronor tillförs yrkeshögskolan 2021 motsvarande ytterligare 1 100 nya årsplatser.  Regeringen föreslår även en satsning på ytterligare 100 miljoner kronor för 2021 för kurser och kurspaket, d.v.s. korta, flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan som underlättar kompetensutveckling och omställning. Tillförda medel beräknas räcka till omkring 6 000 studerande i behov av olika långa utbildningsinsatser. Till detta kommer 92 miljoner kronor för studiemedelskostnader.
Lån till körkort för ungdomar
Lånet till körkortsutbildning föreslås utvidgas till ungdomar 19–20 år med gymnasieexamen för att fler unga ska kunna ta lån för att ta körkort och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Idag är lånet till körkortsutbildning avgränsat till arbetssökande samt vissa nyanlända som deltagit i etableringsinsatser. Med de föreslagna ändringarna får mer än 200 000 unga möjlighet att ansöka om körkortlån.
Ökade möjligheter till högskoleutbildning och studiestöd
Regeringen föreslår satsningar för att fler ska kunna studera på högskolan. Förslagen omfattar medel motsvarande ca 6 000 utbildningsplatser 2021 varav ca 4000 fler platser på avancerad nivå och ca 2000 utbildningsplatser för en bred utbyggnad av högskolan i hela landet. Regeringen lämnar också förslag för att universitet och högskolor kan anta och få betalt för fler studenter och därmed på ett bättre sätt ta emot ett kraftigt ökat inflöde av studerande. För att stärka incitamenten och möjligheterna att studera för vuxna med tidigare inkomster och högre levnadsomkostnader avser regeringen att tillfälligt höja beloppet i tilläggslånet Höjningen innebär ca 1 000 kronor extra per studiemånad för en heltidsstuderande under 2021–2022. Medel föreslås också för att de studerande som beviljats studiestartsstöd under 2020 ska kunna få beviljat stöd även under 2021 utan att nya studerande som uppfyller kraven för studiestartsstöd stöd trängs undan. Satsningarna på tilläggslån, studiestartsstödet, m.m. beräknas kosta 207 miljoner kronor.
Ytterligare förslag i budgetpropositionen för 2021 för jobb och omställning (miljarder kronor)
Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare