Myndigheten för yrkeshögskolan informerar gällande kurser

Det har kommit till myndighetens kännedom att det vid ett par tillfällen har hänt att utbildningsanordnare inte respekterar beslutstiden som givits för kurser, utan att utbildning bedrivs utanför beslutstiden och att detta upptäcks först när anordnaren ska dokumentera genomförda studier.

Myndigheten ser mycket allvarligt på detta, då en utbildningsverksamhet som bedrivs utan ett giltigt beslut inte är en YH-kurs. De studerande är inte försäkrade och kan inte få YH-poäng för genomförda kurser.

Myndighetens tanke med kurserna har hela tiden varit att det skulle vara så flexibelt som möjligt inom beslutstiden, men det har visat sig svårt för många att hantera. Felaktigheter som upptäckts är att anordnare nyttjar platser från fel beslutsår, startar kurser som är för långa och på för låg studietakt för att rymmas inom beslutet.

Flera anordnare tror också att möjligheten att slutdokumentera utbildningen 7 månader efter utbildningens slut, som är giltigt för program också gäller kurser, vilket inte är fallet.

Det blir bekymmersamt eftersom felaktig hantering riskerar att drabba antagna studerande.

Myndigheten har utförlig information i handboken om hur kurser ska administreras och ska göra sitt bästa för att förtydliga den informationen så långt det går.

Det vore olyckligt om felaktigt genomförd administration leder till att myndigheten behöver övergå till att detaljreglera omgångsstarter, studieform och studietid.

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare